AB Volvos Valberedning

Valberedning

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") skall listade bolag ha en valberedning som representerar bolagets aktieägare. Valberedningen är således bolagsstämmans organ för beredning av vissa tillsättningsbeslut som skall fattas av bolagsstämman.

Valberedningens huvuduppgift är att föreslå ordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse och, när så är aktuellt, revisor. I samband med att valberedningen föreslår en styrelseledamot skall valberedningen bl. a. ange huruvida ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Valberedningen skall vidare föreslå person för bolagsstämmans val av stämmoordförande. Valberedningen förbereder även förslag till arvode till styrelseledamöterna och revisorn.

Bolagsstämman har antagit en instruktion för valberedningen som kan laddas ner nedan.

Valberedningen består av

Bengt Kjell

Valberedningens ordförande, representerande AB Industrivärden (utsedd av årsstämman)

Pär Boman

Representerande Svenska Handelsbanken, SHB Pension Fund, SHB Employee Fund, SHB Pensionskassa och Oktogonen (utsedd av årsstämman)

Yngve Slyngstad

Representerande Norges Bank Investment Management (utsedd av årsstämman)

Carl-Henric Svanberg

Styrelsens ordförande (utsedd av årsstämman)

Med anledning av att Cevian Capital har avyttrat hela sitt aktieinnehav i AB Volvo lämnade valberedningsledamoten Lars Förberg valberedningen i februari 2018.

Rekommendationer

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan skicka förslaget till valberedningens sekreterare, Sofia Frändberg.

Rekommendationer skickas till:

Sofia Frändberg
AB Volvo (publ)
SE-405 08 Göteborg

Eller epost till sofia [dot] frandberg [at] volvo [dot] com