CSR och hållbarhet

För att kunna bidra till ökat välstånd med våra transport- och infrastrukturlösningar måste vi skapa mervärde för Volvokoncernen, våra intressenter och samhället i stort. Volvokoncernens syn på företagens samhällsansvar (CSR, Corporate Social Responsibility) och hållbarhet är viktiga förutsättningar för att lyckas. Koncernens CSR- och hållbarhetsstrategi kan delas in i tre delar: våra aktiviteter i värdekedjan, hållbara transport- och infrastrukturlösningar och vår roll i samhället. Inom dessa tre områden integrerar vi CSR och hållbarhet i vårt dagliga arbete och bygger på så sätt upp motståndskraft och minimerar riskerna.

Som undertecknare av FN:s Global Compact, partner i  Världsnaturfondens (WWF) Climate Savers-program och understödjare av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling tar vi – i vårt sätt att arbeta – hänsyn till globala trender och utmaningar, internationella normer för ansvarsfullt företagande och intressenternas förväntningar.

Arbetare från Volvo Group Sverige ikläd en blå overall med en reservdel i handen

Våra aktiviteter i värdekedjan

I vårt arbete med att utveckla, tillverka och leverera produkter och tjänster tillämpar vi metoder som är ansvarsfulla och hållbara. Vi tittar på värdekedjan ur ett kundperspektiv och underbygger på så vis vårt arbete med att nå de strategiska målen. För att lyckas måste vi ha ett kundfokus i varje beslut.

Detta kundfokus översätts sedan till att säkra leveranserna genom långsiktiga relationer och en urvalsprocess som bygger på kvalitet, priser och ansvarsfullt agerande. Läs mer på Volvokoncernens leverantörsportal. I våra distributions- och servicenätverk prioriterar vi och säkerställer tillgänglighet och driftsäkerhet för kunden.

Varje medarbetare i Volvokoncernen har ansvar för att följa principerna i vår uppförandekod. Genom att på ett aktivt sätt integrera CSR och hållbarhet i våra strategier och riktlinjer kan vi minimera riskerna, skydda vårt anseende och locka de mest kompetenta medarbetarna.

På väg mot hållbara transporter

När det gäller framtidens transportlösningar betraktar vi automation, uppkopplad teknik, elektromobilitet och alternativa bränslen som nyckelfaktorer, eftersom dessa kommer att förändra transportbranschen av i dag. Läs mer på sidan Forskning, utveckling och innovation.

Vi samverkar med ledande aktörer inom offentlig och privat sektor, och vi samarbetar också med globalt erkända organisationer i syfte att främja en mer hållbar utveckling för oss som företag, vår sektor och samhället i stort. Vi har varit medordförande i FN:s rådgivande panel för hållbara transporter, och vi spelar också en aktiv roll i ett antal lokala, regionala och gränsöverskridande myndighetsinitiativ för att bedöma gångbarheten hos hållbara transportsystem. Dessutom har vi ett nära samarbete med beslutsfattare för att säkerställa en infrastruktur som stöder våra innovativa lösningar.

Buss från Volvo på en folkfylld gata i Indien

Vår roll i samhället

Transporter främjar tillväxt, tillväxt främjar kundernas verksamhet och kundernas verksamhet främjar Volvokoncernens affärsframgångar. För Volvokoncernen är det viktigt att tillväxten sker på ett sätt som leder till ett mer hållbart samhälle. Vi ger mervärde åt samhället genom att engagera oss aktivt i de samhällen där vi verkar.

Volvokoncernen har program för samhällsengagemang, som bygger på principen om att skapa ett gemensamt värde. Inom ramen för programmen genomförs strategiska och smarta initiativ, som syftar till att maximera värdet för alla våra intressenter. Vi har också en katastrofhjälpsfond som gör att vi omedelbart kan ge stöd i katastroflägen där vår hjälp behövs.

Views-on-prosperity-icon

Vår syn på välstånd

Martin Lundstedt - VD och koncernchef för Volvo

Transport och infrastruktur är nära förbundna med samhällsutveckling. Martin Lundstedt, VD och koncernchef för Volvokoncernen, pratar om hur Volvokoncernen bidrar till välstånd.

En hamn fylld med containrar

Modern logistik är en förutsättning för vår ekonomiska välfärd: Transporter bidrar till att bekämpa fattigdom. Vi bidrar till ökat välstånd ute på vägarna, i terrängen, i städerna och till sjöss.

Välstånd i praktiken

Daimler Truck AG och Volvokoncernen bildar bränslecellsbolaget cellcentric

Daimler Truck AG och Volvokoncernen genomförde idag transaktionen för att bilda det tidigare aviserade bränslecellssamarbetet. Volvokoncernen har förvärvat 50 procent av aktierna i befintliga Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG för cirka 6,3 ...

AB Volvo publicerar Års- och hållbarhetsredovisning 2020

Volvokoncernen publicerade idag Års- och hållbarhetsredovisningen för 2020 på www.volvogroup.se. Under ett år med många utmaningar, levererade Volvokoncernen en bra lönsamhet och stärkte sin finansiella ställning....

Beredskapslyftet – stort intresse att vara med och stötta vården

Den pågående pandemin gör att vi har ett fortsatt ansträngt läge för sjukvården. Volvokoncernen gick ut med erbjudande till alla medarbetare som har vårderfarenhet inom anestesi-, IVA- eller IMA-erfarenhet att under 1-3 veckor med bibehållen lön ...

Relevanta länkar

Grön lastbil från Volvo Group Sverige på en brygga vid ett vattendrag mitt i en stad
Faktablad om säkerhet
Två personer på väg ut från sin uppfart med en buss från Volvo Group Sverige på vägen bredvid