Hållbarhetsmål

Hållbarhetsmål

För Volvokoncernen har hållbarhet både ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensioner, och vi arbetar för att ta fram lösningar som tar de här aspekterna i beaktande. År 2001 anslöt vi oss till Förenta Nationernas (FN) initiativ för ansvarsfullt företagande, Global Compact, och deras tio principer om mänskliga rättigheter, arbete, miljö och anti-korruption.

wwf climate logo vg global

2010 blev Volvokoncernen, som den första fordonstillverkare i världen, godkänd som Deltagare i Världsnaturfondens (WWF) Climate Savers program. Syftet med Climate Savers är att uppmärksamma ledande företag som jobbar med klimatlösningar och inspirera till ytterligare framsteg. De överenskomna målen hjälper oss att fokusera på att reducera växthusgaser och bidra till ett samhälle med låga utsläpp.

Sustainability data

Volvokoncernens åtagande 2015–2020 för att reducera utsläppen och öka energieffektiviteten

 • Förbättra energieffektiviteten i produktionen, genom att implementera energibesparande aktiviteter på 150 GWh/ar, motsvarande 8% av den totala energianvändningen.
 • Reducera produkternas totala livstids CO2-utsläpp med en kumulativ besparing på minst 40 miljoner ton.
 • Förstärka åtagandet genom att agera som förespråkare och ledare for klimatpositiva lösningar i vår bransch och i värdekedjan.
 • Reducera CO2-utsläppen per producerad enhet från frakttransporter med 20%.

Uppföljning av resultat 2015–2018 (basår 2013)

Produkter: Aktiviteter som har gjorts mellan 2015 och 2018, har minskat produkternas CO2-utsläpp med 25 Mton under sin livstid.
Produktion: Fler än 800 projekt för att spara energi i produktionen har initierats, vilket resulterat i en besparing på 130 GWh/år.
Transporter: CO2-utsläppen från Volvokoncernens godstransporter per producerad enhet är 15% lägre 2018 än 2015.
Förstärkare: Vi har uppnått 9 av de 14 initiativen for att främja energieffektivitet och ha en positiv påverkan i värdekedjan.

Energy use
Miljöprestanda Volvos produktionsanläggningar, Industriverksamheten
Absoluta värden relaterade till nettoomsättningen 2018 2017 2016 2015 2014
Energiförbrukning (GWh; MWh/Mkr)1 2,196; 5.8 2,068; 6.4 2,076; 7.1 2,077; 6.8 2,168; 7.9
Direkta koldioxidutsläpp, scope 1 (1.000 tons; tons/Mkr)1 223; 0.6 207; 0.6 211; 0.7 220; 0.7 231; 0.8
Indirekta koldioxidutsläpp, scope 2 (1.000 tons; tons/Mkr)1 198; 0.5  192; 0.6 196; 0.7 192; 0.6 218; 0.8
Vattenförbrukning (1.000 m3; m3/ Mkr) 4,870; 12.9 4,817; 14.9 4,430; 15.2 4,919; 16.2 4,982; 18.1
Kväveoxidutsläpp (ton;kg/Mkr) 360; 1.0 301; 0.9 333; 1.1 344; 1.3 332; 1.2
Lösningsmedelutsläpp (ton; kg/Mkr) 2,148; 5.7 1,681; 5.2 1,792; 6.1 1,885; 6.2 2,472; 9.0
Svaveldioxidutsläpp (ton; kg/Mkr) 13.6; 0.04 13.3; 0.04 12.9; 0.04 32.1; 0.1 37.9; 0.1
Farligt avfall (ton; kg/Mkr) 38,601; 102.0 31,941; 98.6 27,649; 94.9 27,824; 91.6 24,944; 90.4
Nettoomsättning, Mdr kr 378.3 323.8 291.5 303.6 276.0
 1. Från 2012 reviderade systemgränser och emissionsfaktorer.

Våra förstärkare

För att förstärka vårt åtagande inom Climate Savers, agerar vi som förespråkare och driver klimatpositiva lösningar i vår bransch och i värdekedjan. Vi har 14 initiativ – förstärkare – för att främja energieffektivitet och för att påverka värdekedjan i en positiv inriktning.

 • Volvokoncernen ska vara ordförande för Advisory Group on Sustainable Transport tillsammans med FN:s generalsekreterare.
 • Användning av förnybar energi. Volvokoncernen ska medverka i två WWF initiativ; Corporate renewable energy buyer principle och Biofuels roundtable.
 • CO2-neutral anläggning i Asien. Volvo koncernen ska genomföra en studie av sina anläggningar i Asien om möjligheterna att byta till förbybar energiförsörning.
 • Demonstrera ny avancerad teknologi för lastbilar genom prototypes.
 • Volvokoncernen ska öka försäljningen av bränslesparande utrustning.
 • Utvecka en prototype motorapplikation med hybrid teknologi. Volvokoncernen ska utveckla minst en off-road dieselapplikation med hybrid teknologi.
 • Öka användningen av IPS för marina produkter. Utveckla IPS teknologi så att det kan användas för att spara bränsle för fler applikationer.
 • Starta upp konceptet City Mobility i minst fem städer.
 • ElectriCity – Starta en busslinje I Göteborg med både elektriska bussar och hybridbussar.
 • Driva Construction Climate Challenge (CCC) för att främja hållbarhet genom värdekedjan och stötta forskning inom miljöområdet.
 • Electric Site - Utveckla ett verktyg för siteoptimering som hjälper kunder att förbättra effektiviteten på en anläggningssite.
 • Industry Standardization leadership; delta i Industry Standardization Organization för att utveckla en standard för bränsleeffektivitet för anläggningsmaskiner.
 • Demonstrera avancerad teknikutveckling med betydande bränsleeffektivitet.
 • Supplier Environmental Awarness – samarbete med leverantörer för att förbättre deras miljöarbete.
FN:s globala mål för hållbar utveckling

FN:s globala mål för hållbar utveckling

Vi anser att agera på globala trender och utmaningar och att följa internationella ramverk för hållbarhet, är viktiga element för att kunna vara ett ansvarsfullt och hållbart företag. Vi stödjer FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG) genom att driva flera aktiviteter som bidrar till de 17 målen.

Läs mer om FN:s globala mål för hållbar utveckling

GRI-rapport

Vår hållbarhetsrapportering är inkluderad i vår års- och hållbarhetsredovisning. I vår GRI-rapport rapporterar vi på de ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarhetsområden som är väsentliga för Volvokoncernen.