Megatrender

Balansera globala utmaningar

För att kunna driva på utvecklingen utan att säga nej till tillväxt, måste vi balansera vår affärsverksamhet med jordens begränsningar och samhällets resurser.

megatrends | Volvo Group

Globalt perspektiv

Att skapa välstånd, i ordets alla bemärkelser, betyder att vår affärsverksamhet tar hänsyn till påverkan på miljön och användningen av vårt samhälles begränsade resurser.

Bilden till höger, som är en förenklad version av Kate Raworths Donut Economics-modell, visualiserar hur man uppnår mänsklig utveckling utan att skada jordsystemet. Det finns två gränser: den inre sociala gränsen och den yttre miljömässiga gränsen som utgörs av den sociala grunden och det ekologiska taket. Mellan dessa två finns ett område som representerar ett miljömässigt säkert och socialt rättvist utrymme för människor att leva i. I detta område sker en inkluderande och hållbar ekonomisk utveckling.

Om det råder brist på samhälleliga resurser betyder det att människor inte har tillräckligt med mat, vatten, hälso- och sjukvård, energi, etc. Det kommer att påverka mänskliga rättigheter negativt. Om det sker ett överutnyttjande av naturresurser kommer det att orsaka klimatförändringar eller förlust av biologisk mångfald.

Genom att använda denna modell och vår PESTEL-modell (Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal d.v.s. Politiska, Ekonomiska, Sociala, Tekniska, Miljömässiga och Legala faktorer) i en scenarioanalys framträder ett antal nyckeltrender för vår bransch.

Branschperspektiv

Miljömässiga hot och resursbrist

Förbränningen av fossila bränslen är en stor källa till koldioxid och andra utsläpp, vilka orsakar klimatförändringar och föroreningar. Företagen i branschen svarar med att förbättra bränsleeffektiviteten och utveckla alternativ som använder bränslen med lägre koldioxidutsläpp. Medvetenheten om miljöproblemen driver på ett ökat intresse för och möjligheter inom elektromobilitet, liksom inom alternativa och förnybara bränslen.

Utvecklingen mellan regioner och även på stadsnivå varierar i hastighet och inriktning beroende på tillgången till naturresurser och bränslen, infrastruktur, politisk vilja och incitament. När det gäller resursbrist strävar vi efter att hantera den genom att hitta bättre sätt att utnyttja transporter samt att återvinna, reparera och renovera produkter och komponenter.

Urbanisering

Förenta Nationernas befolkningsfond förväntar sig att det kommer att finnas över nio miljarder människor år 2050. Halva världens befolkning bor redan i städer. Under det kommande årtiondet kommer vi att se en ökad inflyttning från landsbygd till städer i synnerhet i Asien och Afrika. När städerna växer, ökar också kraven på mobilitet. Städer står inför ökande sociala och miljömässiga utmaningar, inklusive trafikstockningar, förorening, buller och trafikolyckor. Transport- och infrastrukturbranschen måste fortsätta att tillhandahålla säkrare, renare och effektivare lösningar för alla typer av stadsutveckling, vare sig det handlar om små och medelstora städer eller megastäder.

Geopolitisk osäkerhet

Våra transport- och infrastrukturlösningar är efterfrågade på olika marknader över hela världen. När Världen blir mer fragmenterad och geopolitiskt instabil visar det sig i form av förändrade handelsregler, transportregler, kundkrav och konkurrensförutsättningar både mellan marknader och inom marknader. Vår bransch möter utmaningar i form av olika ekonomiska och protektionistiska förhållanden, skiftande lagar och regler samt tillgänglighet och utveckling av humankapital och att förbättra hållbarhet, effektivitet, säkerhet och trygghet i värdekedjan.

Säkerhet och trygghet

Varje år omkommer fler än 1,2 miljoner och skadas 50 miljoner människor i trafikolyckor världen över. Det finns ett behov av att förbättra trafiksäkerheten och transporteffektiviteten. Förbättrad trafiksäkerhetsutbildning och bättre planering av vägar är en del av lösningen och framsteg görs även när det gäller automatisering av kommersiella fordon och andra maskiner. Vi förväntar oss att utvecklingen kommer att intensifieras, även när det gäller automatisering inom tillverkningen. Användningen av självkörande fordon gör det möjligt för branschen att erbjuda ökad säkerhet, bränslebesparingar och förbättrad transporteffektivitet.

Digitalisering och teknisk omvandling

Vi lever i en ständigt uppkopplad värld med en mängd olika teknologier, sakernas internet (Internet of Things) och molntjänster. År 1995 hade ungefär 1% av världens befolkning en internetanslutning – idag är ca 40% av befolkningen uppkopplad och antalet IoT-anslutna enheter kommer att fortsätta öka i hög takt de närmaste åren. Digitaliseringen driver på omvandlingen i många olika branscher och den påverkar alla aspekter av vår bransch – från hur vi skapar kundvärde till hur vi utvecklar, tillverkar, arbetar och interagerar.

Volvokoncernen har över 800.000 uppkopplade fordon i drift. Baserat på dataanalys erbjuder vi nya tjänster till våra kunder som en del av vårt helhetserbjudande. Vi anser att det finns potential för ökat kundvärde kopplat till digitaliseringen. Samtidigt måste vi efterleva en lagstiftning inom dataskydd som ständigt utvecklas och säkerställa dataintegriteten för att undvika störningar i tillverkningen och i vår värdekedja.