Vilka är vi?

Våra medarbetare är vår kultur

Vilka är vi?

Hos oss i Volvokoncernen präglas arbetsklimatet av respekt för dig som individ. Vi tror att mångfald och inkluderande leder till engagemang, innovation och affärsutveckling. Tillsammans med utmanande och stimulerande arbetsuppgifter gör allt detta Volvo till en spännande arbetsplats.

Vi tror att våra medarbetare vill och kan utveckla vår affär, och vi tror på ansvarstagande företagsamhet vad gäller miljöhänsyn, etik, mänskliga rättigheter och social utveckling. Denna insikt är en viktig del av vilka vi är och hur vi arbetar.

Här är de grundpelare som definierar vilka vi är:

Mångfald Säkerhet, hälsa & välbefinnande Vår företagskultur Vårt ansvar

Mångfald

Mångfald

Som en av ungefär 100 000 medarbetare i världen kommer du att behandlas med respekt. Vi arbetar tillsammans för att skapa en inkluderande kultur där du har möjlighet att bidra och bli accepterad för den du är, oavsett kön, könsidentitet, nationalitet, etniskt ursprung, religion, sexuell läggning, funktionshinder och liknande.

Vårt strävan efter en allt mer inkluderande arbetsmiljö och ökad mångfald är starkt knuten till Volvokoncernens Code of Conduct. Det utgör en bas i det vi gör: Vilka vi är och vad vi står för.

Mångfald genom mentorskap

I ett globalt bolag är det viktigt att ha en bred kompetens och förståelse för olika frågor. Volvokoncernen samarbetar sedan flera år tillbaka med ett socialt företag som heter Mitt Liv. Syftet är att få utländska akademiker att få jobb motsvarande kompetens, via mentorprogrammet Mitt Livs Chans. Volvokoncernen har haft ett sextiotal medarbetare som varit mentorer sedan starten 2012. Se videon med Martin Lundstedt, VD och koncernchef för Volvokoncernen, och hans adept Catharina Parlim.

En grupp från Volvo's mångfaldsnätverk med silvriga ballongbokstäver bakom dem som stavar DIVERSITY

Mångfaldsnätverk

Våra mångfaldsnätverk är grupper som tar tillvara intressen bland de olika grupperna som finns bland våra medarbetare. Vi har för närvarande nätverk för kvinnliga anställda, bland annat WIN, medarbetare som är homo-, bi- eller transsexuella (Volvo Eagle), tvärkulturella nätverk, och nätverk för yngre medarbetare. Och vi håller dörren öppen för bildandet av fler nätverk.

Utöver detta, så finns det ett globalt nätverk för kvinnliga toppchefer (Volvo GLOW), där vi arbetar för tvärkulturellt ledarskap och jämställdhet.

Fem skrattande personer från olika länder med armarna kring varandras axlar

Vi främjar inkludering

Volvokoncernen är stolt över att vara ett av mer än femtio ledande europeiska företag inom industri och teknik som har skrivit på en försäkran om att främja inkludering och mångfald på arbetsplatsen.

Intiativet stöds av organisationen European Round Table of Industrialists.

Läs mer om intiativet på ERT:s engelska sida:

Mångfald och framgång är sammankopplade

Mångfald och framgång är sammankopplade

Vi vet att mångfald är grundläggande för våra affärsframgångar eftersom det ökar innovationsgraden och engagemanget hos medarbetarna. Det hjälper också samarbetet i våra verksamheter runt om i världen och gör att vi kommer närmre våra kunder. Mångfald och inkluderande är dessutom en del av våra strategiska mål, och vi har arbetat i över ett decennium för att öka båda delarna. Vi har därför idag fler nationaliteter och bättre jämvikt mellan könen bland våra 300 högsta chefer och medarbetare i stort.

Utöver detta, så är det också roligare och mer stimulerande att arbeta i en grupp som är bredare och mer inkluderande.

Länk till McKinseys rapport om hur mångfald är länkat till ett företags affärsframgångar (eng)

Säkerhet, hälsa & välbefinnande

Säkerhet, hälsa & välbefinnande

Arbetsklimatet i Volvokoncernen präglas av respekt för dig som individ – din röst blir hörd och dina idéer räknas. Vi arbetar i en global och dynamisk miljö som är både utvecklande och som ger stimulerande karriärmöjligheter. Här möts talangfulla människor från olika bakgrunder och med olika perspektiv, och tillsammans bygger vi välmående och hälsosamma arbetsplatser.

Säkra och hälsofrämjande arbetsplatser

Säkra och hälsofrämjande arbetsplatser

Vi eftersträvar säkra och välmående arbetsplatser. Som medarbetare hos oss får du därför möjlighet att göra hälsosamma val för en god livsstil. Din passion, energi och ambition är motorn bakom dessa val, och de stöttas av vår kultur och våra långsiktiga hälsoprogram. Vi har höga ambitioner om att ”Volvokoncernens medarbetare ska vara bland de hälsosammaste medarbetarna i världen”.

Vår företagskultur

Vår företagskultur

Vår företagskultur präglar hur vi interagerar med varandra, med våra kunder och med samhället i stort, och den är viktig för att vi ska kunna nå våra affärsmål. Kulturen är grundad i vår historia och är kritisk för våra långsiktiga framgångar. Den är grunden som allt annat bygger på. 

Våra värderingar

Våra värderingar

Volvokoncernens kultur grundar sig på fem noga utvalda värderingar. De styr vårt dagliga arbete och är en utgångspunkt för våra beslut, oavsett var i organisationen de fattas. De är ett uttryck för vårt gemensamma ställningstagande och överbryggar regioner och enheter, och de är grunden för en högpresterande kultur.

Vi värderar:
• Framgång för kunden
• Tillit
• Passion
• Förändring
• Prestation

Vårt ansvar

Vårt ansvar

Vi är fast beslutna att bedriva vår verksamhet på ett ansvarsfullt vis. Det betyder att vi lägger stor vikt vid miljöhänsyn, etik, mänskliga rättigheter och sociala frågor. Vi arbetar för och beskyddar därför alltid mänskliga rättigheter där vi har möjlighet att påverka.

Volvo har en lång tradition av samhällsansvar. Vi arbetar tillsammans med globala organisationer, universitet och lokala myndigheter för att främja hållbar utveckling av samhället. Vi uppmuntrar också lokala initiativ, sponsrar och arbetar med frivilligarbete i de samhällen där vi verkar.

Betydelsefullt arbete

Som anställd i Volvokoncernen arbetar du med saker som verkligen har betydelse. Vi ligger i den absoluta framkanten när det kommer till nya teknologier och tjänster, utvecklandet av hållbara transportlösningar och samhälleliga ansvarsfrågor.

Våra initiativ innefattar bland annat världens första CO2-neutrala fordonsfabrik, trafiksäkerhetslösningar, partnerskap med WWFs (World Wide Fund) Climate Savers Program, Volvo Environmental Price och ett stort antal sponsorskap för miljö och samhälle.

Maximerande av vårt bidrag

En del av vårt sociala ansvar som leverantör av transportlösningar är att alltid arbeta för att minska fordonens belastning på miljön, och att satsa på forskning på ny teknologi inom sådana områden. Dessa initiativ är en del av vårt arbete med att maximera vårt bidrag till hållbar utveckling.

Medarbetarporträtt inom Volvokoncernen

Möt Shanmugapriya Viswanathan, IT-utvecklare

När Priya flyttade från Indien till Sverige var målet att få jobb på Volvo. Hon ville utvecklas i sin yrkesroll och arbeta i teknikutvecklingens framkant i en multikulturell miljö. På Volvo Group Connected Solutions fann hon det hon ...

”Det är fantastiskt att ha ett jobb där man får lära sig nya saker.”

Maria Zetterberg sökte sommarjobb inom Volvokoncernen – och fick en internationell upplevelse.”Jag kunde sitta i telefon med någon i Nigeria ena stunden, och sedan prata med någon från Vitryssland timmen efter,” berättar Maria

...

Förändra världen med oss

Jobba tillsammans med oss

Föreställ dig att du, tillsammans med några av de skarpaste och mest kreativa hjärnorna i transport- och infrastrukturbranschen, arbetar med att utveckla den senaste tekniken och hållbara transportlösningar för framtidens samhälle.