Volvo Group Styrelsen

Styrelse

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska också utfärda riktlinjer till verkställande direktör. Utöver detta ska styrelsen se till att kontrollen av bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt är betryggande.

Styrelsen har antagit en arbetsordning för sitt arbete som innehåller regler för antalet ordinarie styrelsemöten, ärenden som skall behandlas vid ordinarie styrelsemöten samt styrelseordförandens åligganden.

Styrelsen har även utfärdat skriftliga anvisningar, där det anges hur den finansiella rapporteringen till styrelsen skall ske och där arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktören preciseras.

Styrelsens uppgifter utförs till del av dess Revisionskommitté, Ersättningskommitté och Technology and Business Transformation Committee.

De externa revisorerna redogör för sina iakttagelser till styrelsen i dess helhet en gång per år.

AB Volvos styrelse

Carl-Henric Svanberg
Carl-Henric Svanberg

Styrelseordförande

Lars Ask
Lars Ask

Representant för de anställda

Mats Henning
Mats Henning

Representant för de anställda

Camilla Johansson
Camilla Johansson

Representant för de anställda

Mari Larsson
Mari Larsson

Representant för de anställda

Martin Lundstedt
Martin Lundstedt

Verkställande direktör och koncernchef

Oberoendefrågor

Styrelsen i Volvo är föremål för de oberoendekrav som följer av Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Vidare är revisionskommittén föremål för oberoendekrav enligt aktiebolagslagen. Nedan följer en kort redogörelse för oberoendekraven.

Oberoendekraven innebär i huvuddrag att endast en person från bolagets ledning får ingå i styrelsen, att en majoritet av de stämmovalda ledamöterna i styrelsen skall vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt att åtminstone två av de stämmovalda ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen också skall vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Koden uppställer dessutom krav på att en majoritet av ledamöterna i revisionskommittén skall vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt att åtminstone en av de ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen också skall vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. 

Av aktiebolagslagen följer att revisionskommitténs ledamöter inte får vara anställda av bolaget samt att minst en ledamot av revisionskommittén skall vara oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare samt ha redovisnings-och revisionskompetens.

Beträffande ersättningskommittén uppställer Koden kravet att ledamöterna i ersättningskommittén, med undantag för styrelseordföranden om denne är ledamot i ersättningskommittén, skall vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Kontroll över finansiell rapportering

Organisering av den interna kontrollen beträffande finansiell rapportering

Volvo har sedan länge haft internkontrollprocesser.

Volvo följer internkontrollprinciper framtagna av the Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission (COSO). COSO-principerna består av fem sammanhängande komponenter. Komponenterna är kontrollmiljö, riskvärdering, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt utvärdering/övervakning.

Sedan 2005 har Volvo haft en särskild avdelning för intern kontroll. Funktionen för intern kontroll har till syfte att ge stöd åt ledningsgrupperna inom affärsområdena, så att de löpande kan tillse god och förbättrad intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen. Revisionskommittén informeras om resultatet av det arbete som funktionen för intern kontroll inom Volvo bedriver rörande risker, kontrollaktiviteter och uppföljning i den finansiella rapporteringen.

Volvo har vidare en internrevisionsfunktion där en väsentlig uppgift är att oberoende verifiera att bolag i koncernen efterlever de principer och regler som återfinns i koncernens direktiv, riktlinjer och instruktioner för finansiell rapportering. Chefen för internrevisionsfunktionen rapporterar direkt till koncernchefen och till koncernens finansdirektör samt till styrelsens revisionskommitté.

För mer information, läs under rubriken "Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen" i bolagsstyrningsrapporten.

Kommittéer

Revisionskommitté

Revisionskommittén består av tre ledamöter, utsedda av styrelsen. Den nuvarande Revisionskommittén består av följande ledamöter: 

• Hanne de Mora, ordförande

• Helena Stjernholm

• Eric Elzvik

Ersättningskommitté

Ersättningskommittén består av tre ledamöter, utsedda av styrelsen. Den nuvarande Ersättningskommittén består av följande ledamöter:

• Carl-Henric Svanberg, ordförande

• Matti Alahuhta

• James W. Griffith

• Mikael Sällström

 

Technology and Business Transformation Committee

Technology and Business Transformation Committee består av sju ledamöter, utsedda av styrelsen. Den nuvarande Technology and Business Transformation Committee består av följande ledamöter:

• Carl-Henric Svanberg, ordförande

• Matti Alahuhta

• Kathryn V. Marinello

• Helena Stjernholm

• Martina Merz

• Mari Larsson

• Lars Ask

    

Relevanta länkar

Volvokoncernens årliga bolagsstämma för aktieägare och investerare

Årsstämma

Årsstämman skall fatta beslut om resultat-räkningen och balansräkningen, koncernens resultaträkning och balansräkning, besluta om disposition av bolagets resultat, besluta om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören samt fatta beslut om vissa andra frågor enligt lag eller bolagsordningen.

Årsstämma
AB Volvos Valberedning

Valberedning

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") skall listade bolag ha en valberedning som representerar bolagets aktieägare. Valberedningen är således bolagsstämmans organ för beredning av vissa tillsättningsbeslut som skall fattas av bolagsstämman. Valberedningens huvuduppgift är att föreslå ordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse och, när så är aktuellt, revisor.

Valberedning
Martin Lundstedt - VD och koncernchef för Volvo Group

VD och koncernledning

Verkställande direktören leder koncernens löpande verksamhet genom främst koncernledningen och ledningsgrupperna för affärsområdena. Koncernledningen utgörs av de personer som rapporterar direkt till koncernchefen. Koncernledningen har 12 medlemmar inklusive koncernchefen.

VD och koncernledning
Tre aktieägare från Volvo Group i New York

Bolagsstyrning

Volvokoncernen inser värdet av sund bolagsstyrning som en viktig grund för att uppnå en förtroendeingivande relation till aktieägarna och andra viktiga parter.

Bolagsstyrning