The Board’s work

Styrelsens arbete

Styrelsen fastställer varje år en arbetsordning för styrelsearbetet.

 

Av arbetsordningen framgår bland annat hur styrelsens arbete ska fördelas, inklusive ordförandens särskilda roll och uppgifter, instruktioner rörande arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören samt hur den finansiella rapporteringen till styrelsen ska ske. Styrelsen har dessutom antagit särskilda instruktioner för styrelsens kommittéer, som knyter an till arbetsordningen.

Styrelsens arbete under 2019

Styrelsens arbete bedrivs i första hand inom ramen för formella styrelsemöten samt möten i styrelsens kommittéer. Därutöver upprätthålls en löpande kontakt mellan styrelsens ordförande och koncernchefen för att diskutera den pågående verksamheten och säkerställa att styrelsens beslut verkställs.

 

Under 2019 hölls nio ordinarie styrelsemöten, ett extraordinarie styrelsemöte och ett konstituerande styrelsemöte. Styrelseledamöternas närvaro vid dessa möten framgår här. Bolagets revisor närvarade vid ett möte under året.

 

Under 2019 har konjunkturscykelhantering legat högt på styrelsens agenda och styrelsen har haft fokus på volymflexibilitet inom de industriella systemen och kostnadskontroll genom hela organisationen.

 

Ett annat fokusområde för styrelsen har varit nya teknologier och under året har styrelsen haft fokus på koncernens strategiska inriktning inom bland annat trender inom så kallade disruptiva teknologier och andra initiativ inom områdena digitalisering, elektrifiering och automatisering. Under 2019 har Volvokoncernen ingått i ett antal strategiska allianser och partnerskap som stärker koncernens forskning och utveckling av nya teknologier. Ytterligare ett fokusområde har varit koncernens lastbilsverksamhet i Asien. 

Styrelsen har vidare beslutat om en övergripande finansiell plan och investeringsram för koncernens verksamheter, vilket inkluderar ökade investeringar i forskning och utveckling för såväl elektrifiering och förbränningsmotorer i syfte att reducera koldioxidutsläpp. Styrelsen har vidare regelbundet följt upp koncernens resultat och finansiella ställning och har fortlöpande fokus på riskrelaterade frågor såsom övergripande riskhantering och pågående legala tvister och utredningar. Styrelsen har under året ägnat mycket tid åt successionsplanering, talangutvärdering samt granskning och uppföljning av Bolagets kvalitétsarbete.

 

Genom att ägna tid åt verksamhetsgenomgångar av koncernens olika lastbilsdivisioner och affärsområden håller sig styrelsen löpande uppdaterad om status för och utvecklingen av koncernens verksamheter. Styrelsen besökte i juni 2019 bolagets verksamhet i Skövde i Sverige och i oktober 2019 besökte styrelsen koncernens verksamhet i Brasilien.

 

Styrelsens kommitté Business Area Committee ersattes i april 2019 av Technology and Business Transformation Committee. Därigenom stärkte styrelsen dess fokus på nya teknologier och utvecklingen av nya affärsmodeller.