The Board’s work

Styrelsens arbete

Styrelsen fastställer varje år en arbetsordning för styrelsearbetet.

Av arbetsordningen framgår bland annat hur styrelsens arbete ska fördelas, inklusive ordförandens särskilda roll och uppgifter, instruktioner rörande arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören samt hur den finansiella rapporteringen till styrelsen ska ske. Styrelsen har dessutom antagit särskilda instruktioner för styrelsens kommittéer, som knyter an till arbetsordningen.

Styrelsens arbete 2018

Styrelsens arbete bedrivs i första hand inom ramen för formella styrelsemöten samt möten i styrelsens kommittéer. Därutöver upprätthålls en löpande kontakt mellan styrelsens ordförande och koncernchefen för att diskutera den pågående verksamheten och säkerställa att styrelsens beslut verkställs.

Under 2018 hölls nio ordinarie styrelsemöten och ett konstituerande styrelsemöte. Bolagets revisor har deltagit vid ett styrelsemöte under året.

Under 2018 har konjunkturutvecklingen varit högt på styrelsens agenda. Utöver detta har styrelsen haft fortsatt fokus på åtgärder för att öka koncernens lönsamhet och stärka balansräkningen. I maj 2018 avyttrade Volvokoncernen ett kinesiskt dotterbolag med aktier i Inner Mongolia North Hauler Joint Stock Co., Ltd med en reavinst om cirka 0,8 miljarder kronor. Därutöver undertecknade Volvokoncernen i december 2018 ett avtal om att sälja 75,1 procent av sina aktier i sitt helägda dotterbolag WirelessCar. När försäljningen slutförs kommer den att resultera i en positiv påverkan på rörelseresultatet om cirka 1,5 miljarder kronor samt en positiv kassaflödeseffekt på 1,1 miljarder kronor. Slutförandet av affären förutsätter sedvanliga myndighetsgodkännande.

Ett annat fokusområde för styrelsen har varit nya teknologier och under året har styrelsen haft fokus på koncernens strategiska inriktning inom bland annat trender inom så kallade disruptiva teknologier och andra initiativ inom områdena digitalisering, elektrifiering och automatisering.

Styrelsen har vidare beslutat om en övergripande finansiell plan och investeringsram för koncernens verksamheter. Styrelsen följer även regelbundet upp koncernens resultat och finansiella ställning och har fortsatt fokuserat på riskrelaterade frågor såsom övergripande riskhantering och pågående legala tvister och utredningar. Styrelsen har under året ägnat mycket tid åt successionsplanering samt granskning och uppföljning av Bolagets kvalitétsarbete.

Genom att ägna tid åt verksamhetsgenomgångar av koncernens olika lastbilsdivisioner och affärsområden håller sig styrelsen löpande uppdaterad om status för och utvecklingen av koncernens verksamheter. Styrelsen besökte i juni 2018 bolagets verksamhet i Gent i Belgien. Vidare har styrelsen fokuserat på bolagets strategi kring koncernens verksamheter och samarbetsprojekt (joint ventures) i Asien och som ett led i det besökte styrelsen i oktober 2018 koncernens verksamheter i Indien.

Under 2017 inrättades en Volvo CE-kommitté för att särskilt följa upp och utvärdera verksamheten inom Volvo CE. Med anledning av Volvo CEs förbättrade finansiella resultat och operativa utveckling bytte kommittén namn till Business Area Committee i april 2018. Efter denna förändring är kommitténs huvudsakliga syfte att styrelsen ska ha tid för att sätta sig in i och att följa upp specifika affärsområden.