CEO and the Group Executive Board

VD och koncernledning

Verkställande direktören leder koncernens löpande verksamhet genom främst koncernledningen och ledningsgrupperna för affärsområdena.

Koncernledningen utgörs av de personer som rapporterar direkt till koncernchefen. Koncernledningen har 14 medlemmar inklusive koncernchefen.

VD och koncernledning

Martin Lundstedt
Martin Lundstedt

Verkställande direktör och koncernchef

Jan Gurander
Jan Gurander

Deputy CEO

Roger Alm
Roger Alm

Executive Vice President Volvo Group
President Volvo Trucks

Bruno Blin
Bruno Blin

Executive Vice President Volvo Group 
President Renault Trucks

Sofia Frändberg
Sofia Frändberg

Executive Vice President Group Legal & Compliance and General Counsel

Andrea Fuder
Andrea Fuder

Executive Vice President Volvo Group Trucks Purchasing

Melker Jernberg
Melker Jernberg

Executive Vice President Volvo Group
President Volvo Construction Equipment

Diana Niu
Diana Niu

Executive Vice President Group Human Resources

Jan Ohlsson
Jan Ohlsson

Executive Vice President Group Trucks Operations

Joachim Rosenberg
Joachim Rosenberg

Executive Vice President Volvo Group
Chairman of UD Trucks

Lars Stenqvist
Lars Stenqvist

Executive Vice President Group Trucks Technology 

Martin Weissburg
Martin Weissburg

Executive Vice President Volvo Group and President Mack Trucks

Kina Wileke
Kina Wileke

Executive Vice President Group Communication

Jan Ytterberg
Jan Ytterberg

Executive Vice President Group Finance and CFO

Relevanta länkar

Volvokoncernens Årsstämma

Årsstämma

Årsstämman skall fatta beslut om resultat-räkningen och balansräkningen, koncernens resultaträkning och balansräkning, besluta om disposition av bolagets resultat, besluta om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören samt fatta beslut om vissa andra frågor enligt lag eller bolagsordningen.

Årsstämma
AB Volvos Valberedning

Valberedning

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") skall listade bolag ha en valberedning som representerar bolagets aktieägare. Valberedningen är således bolagsstämmans organ för beredning av vissa tillsättningsbeslut som skall fattas av bolagsstämman. Valberedningens huvuduppgift är att föreslå ordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse och, när så är aktuellt, revisor.

Valberedning
Styrelsen, allmänt

Styrelse

Styrelse
Volvokoncernen Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Volvokoncernen inser värdet av sund bolagsstyrning som en viktig grund för att uppnå en förtroendeingivande relation till aktieägarna och andra viktiga parter.

Bolagsstyrning