AB Volvos Valberedning

Valberedning

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") skall listade bolag ha en valberedning som representerar bolagets aktieägare. Valberedningen är således bolagsstämmans organ för beredning av vissa tillsättningsbeslut som skall fattas av bolagsstämman.

Valberedningens huvuduppgift är att föreslå ordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse och, när så är aktuellt, revisor. I samband med att valberedningen föreslår en styrelseledamot skall valberedningen bl. a. ange huruvida ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Valberedningen skall vidare föreslå person för bolagsstämmans val av stämmoordförande. Valberedningen förbereder även förslag till arvode till styrelseledamöterna och revisorn.

Bolagsstämman har antagit en instruktion för valberedningen som kan laddas ner nedan.

Valberedningen består av

Bengt Kjell

Valberedningens ordförande (AB Industrivärden), utsedd av årsstämman

Anders Oscarsson

(AMF och AMF Fonder), utsedd av årsstämman

Ramsay Brufer

(Alecta), utsedd av årsstämman

Carine Smith Ihenacho

(Norges Bank Investment Management), utsedd av årsstämman

Carl-Henric Svanberg

Styrelsens ordförande, utsedd av årsstämman

Rekommendationer

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan skicka förslaget till valberedningens sekreterare, Sofia Frändberg.

Rekommendationer skickas till:

Sofia Frändberg
AB Volvo (publ)
SE-405 08 Göteborg

Eller epost till sofia [dot] frandberg [at] volvo [dot] com

Relevanta länkar

Volvokoncernens årliga bolagsstämma för aktieägare och investerare

Årsstämma

Årsstämman skall fatta beslut om resultat-räkningen och balansräkningen, koncernens resultaträkning och balansräkning, besluta om disposition av bolagets resultat, besluta om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören samt fatta beslut om vissa andra frågor enligt lag eller bolagsordningen.

Årsstämma
Martin Lundstedt - VD och koncernchef för Volvo Group

VD och koncernledning

Verkställande direktören leder koncernens löpande verksamhet genom främst koncernledningen och ledningsgrupperna för affärsområdena. Koncernledningen utgörs av de personer som rapporterar direkt till koncernchefen. Koncernledningen har 12 medlemmar inklusive koncernchefen.

VD och koncernledning
Styrelsen, allmänt

Styrelse

Styrelse
Tre aktieägare från Volvo Group i New York

Bolagsstyrning

Volvokoncernen inser värdet av sund bolagsstyrning som en viktig grund för att uppnå en förtroendeingivande relation till aktieägarna och andra viktiga parter.

Bolagsstyrning