Volvokoncernens årsstämma

Årsstämma

Årsstämma i AB Volvo skall hållas inom sex månader efter räkenskapsårets slut.

Årsstämman skall fatta beslut om resultat- och balansräkningen, koncernens resultat- och balansräkning, besluta om disposition av bolagets resultat, besluta om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören samt fatta beslut om vissa andra frågor enligt lag eller bolagsordningen.

En aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat vid årsstämman, förutsatt att styrelsen har fått en begäran om detta senast en vecka före den tidpunkt då kallelse tidigast får utfärdas. Ärendet skall behandlas även om begäran inkommer senare än så, om ärendet kan tas upp i kallelsen.

Kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Kallelse till årsstämma sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett annonseras i Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten.

En aktieägare, som upptagits såsom aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, kan närvara och rösta personligen vid stämman eller företrädas genom ombud. Aktieägare som vill närvara vid bolagsstämman måste meddela Volvo detta. I kallelsen till bolagsstämman framgår hur anmälan till Volvo ska göras.

NÄSTA ÅRSSTÄMMA
Årsstämma 2021

Årsstämma 2021

Årsstämma i AB Volvo (publ) planeras att hållas onsdagen den 31 mars.

Aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat vid årsstämman förutsatt att en begäran därom har kommit in till styrelsen senast den 10 februari 2021. Av praktiska skäl ser dock bolaget gärna att en sådan begäran avsänds så att den når bolaget senast den 3 februari 2021.

Begäran skall ställas till styrelsen men skickas till:

AB Volvo (publ)
Att: Ulf Rapp
Corporate Legal
VGHQ, avd AA14200
405 08 Göteborg

Årsstämma 2021

Martin Lundstedt och Carl-Henric Svanberg adresserar frågor från aktieägarna

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av COVID-19-pandemin hålls AB Volvos årsstämma 2020 utan fysiskt deltagande. I och med detta finns det inte heller möjlighet att ställa frågor vid stämman. AB Volvo vet dock att många aktieägare vill ställa frågor om koncernen och har uppmuntrat frågor i förväg med post. Styrelsens ordförande Carl-Henric Svanberg och verkställande direktören Martin Lundstedt adresserar frågorna från aktieägarna i denna video.

Relevanta länkar

AB Volvos Valberedning

Valberedning

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") skall listade bolag ha en valberedning som representerar bolagets aktieägare. Valberedningen är således bolagsstämmans organ för beredning av vissa tillsättningsbeslut som skall fattas av bolagsstämman. Valberedningens huvuduppgift är att föreslå ordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse och, när så är aktuellt, revisor.

Valberedning
Martin Lundstedt - VD och koncernchef för Volvo Group

VD och koncernledning

Verkställande direktören leder koncernens löpande verksamhet genom främst koncernledningen och ledningsgrupperna för affärsområdena. Koncernledningen utgörs av de personer som rapporterar direkt till koncernchefen. Koncernledningen har 12 medlemmar inklusive koncernchefen.

VD och koncernledning
Styrelsen, allmänt

Styrelse

Styrelse
Tre aktieägare från Volvo Group i New York

Bolagsstyrning

Volvokoncernen inser värdet av sund bolagsstyrning som en viktig grund för att uppnå en förtroendeingivande relation till aktieägarna och andra viktiga parter.

Bolagsstyrning