Kontrollerat risktagande

Risker och osäkerhetsfaktorer

Vart och ett av Volvokoncernens affärsområden övervakar och hanterar risker i sina verksamheter. Därutöver använder Volvokoncernen en centraliserad Enterprise Risk Management-process (ERM), som är ett systematiskt och strukturerat ramverk för att rapportera och analysera riskbedömningar och åtgärder för att hantera riskerna samt uppföljning av identifierade risker.

Riskkategorier

ERM-processen klassificerar Volvokoncernens risker i fyra kategorier: strategiska risker, verksamhetsrisker, efterlevnadsrisker respektive finansiella risker.

    Konsekvenser Hantering
Lång sikt STRATEGISKA RISKER
Strategiska risker kan påverka koncernens förmåga att skapa värde, den långsiktiga utvecklingen av verksamheten samt möjligheten att nå visionen och ambitionerna.  De strategiska riskerna hanteras genom strategiska planer och affärsbeslut som fattas av styrelsen, koncernledningen och ledningsgrupperinom Volvokoncernen. 
Kort och medellång sikt VERKSAMHETSRISKER
Verksamhetsrisker kan påverka koncernens förmåga att öka värdet och är viktiga för den dagliga verksamheten.  Verksamhetsrisker hanteras i operativa affärsbeslut i hela Volvokoncernen, på alla nivåer och av samtliga anställda. 
  EFTERLEVNADSRISKER
Efterlevnadsrisker kan påverka koncernens förmåga att skydda värdet från hot mot koncernens finansiella och organisatoriska ställning eller anseende.  Efterlevnad av lagar och regler är en del av operativ affärsledning och beslut i all verksamhet i hela Volvokoncernen, på alla nivåer och av samtliga anställda. 
  FINANSIELLA RISKER
Finansiella risker kan påverka koncernens förmåga att öka och skydda sin finansiella ställning.  Finansiella risker hanteras som en integrerad del av affärsverksamheten där delar av ansvaret har centraliserats till koncernens internbank, Volvo Group Treasury, i enlighet med det finansiella ramverket Volvo Group Financial Policies and Procedures.