Kontrollerat risktagande

Risker och osäkerhetsfaktorer

Händelser i världen kan orsaka osäkerhet, vilket i sin tur kan inverka på branscher och marknader och därmed påverka Volvokoncernens ambitioner, vision och uppdrag. Dessa osäkerhetsfaktorer kan utgöra möjligheter som Volvokoncernen försöker fånga i sin strategiprocess. I vissa fall kan koncernen påverka sannolikheten att en riskrelaterad händelse inträffar, i andra fall, då händelsen ligger utom koncernens kontroll, inriktas arbetet på att mildra konsekvenserna.

Volvokoncernens riskhantering
arbetar Volvokoncernen med Enterprise Risk Management (ERM), som är en systematisk och strukturerad process för att rapportera och analysera riskbedömningar och åtgärder för att hantera riskerna samt uppföljning av de risker som kan påverka koncernens affärsverksamhet. Syftet med ERM-processen är att förbättra affärsverksamheten och minimera kostnaderna för hanteringen av riskerna, och därigenom skydda koncernens företagsvärde samt öka värdet på och skydda koncernens tillgångar.

    Definitioner Hantering
Lång sikt STRATEGISKA RISKER
Skapa värde
Strategiska risker kan påverka koncernens förmåga att skapa värde, den långsiktiga utvecklingen av verksamheten samt möjligheten att nå visionen och ambitionerna. De strategiska riskerna hanteras genom strategier och strategiska planer som läggs fast av koncernledningen och ledningsgrupper inom Volvokoncernen.
Kort och medellång sikt VERKSAMHETSRISKER
Öka värdet
Verksamhetsrisker kan påverka koncernens förmåga att öka värdet och är viktiga för dendagliga verksamheten och hur missionen och ambitionerna uppfylls. Verksamhetsrisker hanteras i taktiska och operationella affärsbeslut samt i verksamheten i hela Volvokoncernen, på alla nivåer och av samtliga anställda.
  EFTERLEVNADSRISKERC
Skydda värdet
Efterlevnadsrisker kan påverka koncernens förmåga att skydda värdet från hot mot koncernens finansiella och organisatoriska ställning eller anseende. Risker gällande efterlevnad av lagar och regler hanteras i taktiska och operativa affärsbeslut och i verksamheten i hela Volvokoncernen, på alla nivåer och av samtliga anställda. Det vägledande direktivet är Volvokoncernens Uppförandekod.
  FINANSIELLA RISKER
Öka & skydda värdet
Finansiella risker kan påverka koncernens förmåga att öka och skydda sitt värde. Att hantera dessa risker kan skydda koncernen från oönskad påverkan på koncernens finansiella ställning. Finansiella risker hanteras i taktiska och operationella affärsbeslut inom verksamheterna, som följer det finansiella ramverket i Volvo Group Financial Policies and Procedures.