Utdelning

För helåret 2018 var utdelningen 5,00 kronor per aktie, jämfört med 4,25 kronor per aktie föregående år. Därutöver var det en extra utdelning om 5,00 kronor per aktie för 2018.

Utbetalning av utdelning skedde onsdagen den 10 april 2019

Förslag till ordinarie utdelning om 5,00 kronor per aktie och en extra utdelning om 5,00 kronor per aktie

För helåret 2018 föreslår styrelsen att den ordinarie utdelningen blir 5,00 kronor per aktie, jämfört med 4,25 kronor per aktie föregående år. Därutöver föreslår styrelsen en extra utdelning om 5,00 kronor per aktie för 2018.

Styrelsens förslag till tidplan avseende utdelning:

Årsstämma 2019 – onsdagen den 3 april 2019

Första dag för handel exklusive rätt till utdelning – torsdagen den 4 april 2019

Avstämningsdag – fredagen den 5 april 2019

Preliminär utbetalning av utdelning – onsdagen den 10 april 2019

Tidplanen är avhängig att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

Finansiell strategi – balanserar god avkastning och finansiell stabilitet.

Syftet med Volvos långsiktiga finansiella strategi är att säkerställa att koncernens resurser används på bästa sätt för att både ge aktieägarna god avkastning och långivarna finansiell stabilitet.

Volvos mål är en stark och stabil finansiell position

En långsiktig konkurrenskraftig marknadsposition kräver tillgänglighet till kapital för att kunna genomföra investeringar. 

Den finansiella strategin säkerställer att koncernens kapital används på bästa sätt genom:

• Att balansera förväntningarna från aktieägarna på god avkastning och långivarnas krav på finansiell stabilitet
• Starka och stabila kreditbetyg
• Diversifierad tillgång till finansiering från kapitalmarknaden
• Marginal i balansräkningen för att kunna hantera en kraftig försämring av konjunkturen
• Finansiering till konkurrenskraftiga villkor för kunderna.

När det gäller målet för kapitalstrukturen så skall den finansiella nettoskuldsättningen för industriverksamheten exklusive pensionsskulder under normala förhållanden ligga under 35% av eget kapital.

Volvo följer noggrant utvecklingen av finansiella nyckeltal för att bekräfta att den finansiella positionen är enligt koncernens policy. De finansiella nyckeltalen inbegriper områden såsom orderingång samt operationell och finansiell utveckling.

Volvo eftersträvar starka, stabila kreditbetyg

Volvokoncernen har löpande möten med kreditvärderingsinstituten Moody’s och Standard & Poor’s (S&P) för att informera om bolagets utveckling. Detta bidrar till institutens förmåga att rätt bedöma koncernens framtida förmåga att återbetala lån. En hög långsiktig kreditvärdering ger tillgång till fler finansieringskällor och lägre upplåningskostnader.

Finansiering

Volvo arbetar aktivt för en god balans mellan kort och lång upplåning, samt upplåningsberedskap i form av kreditfaciliteter, för att tillgodose Volvokoncernens långsiktiga finansieringsbehov.

Utdelningshistorik

År Kontantutdelning, kr Extra Kontantutdelning, kr Total Kontantutdelning, kr
2018 5,00 5,00 10,00
2017 4,25    
2016 3,25    
2015 3,00    
2014 3,00    
2013 3,00    
2012 3,00    
2011 3,00    
2010 2,50    
2009 0    
2008 2,00    
2007 5,50    
2006 5,00 5,00 10,00
2005 3,35    
2004 2,50