Utdelning

Uppdatering 25 mars 2020

AB Volvos styrelse har beslutat att skjuta upp årsstämman givet de osäkra och accelererande konsekvenserna av coronaviruset COVID-19.

Under de senaste dagarna har en rad myndigheter runt om i världen fortsatt att fatta beslut om åtgärder som direkt påverkar Volvokoncernens verksamhet och kunder. Besluten inkluderar att stänga gränser, minimera rörelsefriheten för medborgare och att stänga verksamheter. Flertalet av koncernens tillverkningsenheter är för tillfället stängda och medarbetare i flera länder är permitterade. Den senaste tidens utveckling får en direkt effekt på ekonomier viktiga för Volvokoncernen och bedömningen är att det rådande läget kommer att leda till en svagare efterfrågan på koncernens produkter och tjänster. Som tidigare indikerats kommer detta få en väsentligt negativ påverkan på koncernens finansiella utveckling.

I skenet av ovan har AB Volvos styrelse beslutat att skjuta på årsstämman för att ge bolaget och styrelsen bättre möjlighet att utvärdera situationen.

- Vi följer från styrelsens sida noga utvecklingen kring hur den mycket svåra situation som världen befinner sig i påverkar Volvokoncernen och dess efterfrågan på bolagets produkter och tjänster, säger AB Volvos styrelseordförande Carl-Henric Svanberg. Vi anser att det i dagsläget är ansvarsfullt att skjuta på årsstämman, för att utvärdera hur situationen utvecklas.

Årsstämma för 2020 kommer att hållas senast den 30 juni i enlighet med gällande lagstiftning. Ny kallelse kommer att skickas ut i god tid före årsstämman.

 

Uppdatering 19 mars 2020

Mot bakgrund av den allmänna osäkerheten och de åtgärder som införts för att minska spridningen av Covid19 och dessas påverkan på Volvokoncernen, har AB Volvos styrelse beslutat att behålla förslaget till årsstämman den 8 april 2020 om en ordinarie utdelning på 5,50 kronor per aktie, men att dra tillbaka förslaget om en extrautdelning på 7,50 kronor per aktie.

Volvokoncernen har en stark finansiell ställning och god likviditet, men sedan styrelsen lämnade sitt ursprungliga utdelningsförslag har affärsläget förändrats avsevärt. Många av koncernens fabriker är, eller kommer att, stängas temporärt och det är för närvarande inte möjligt att bedöma för hur länge. För att säkerställa att Volvokoncernen kan agera från en styrkeposition i nuvarande turbulenta omvärldsläge, anser styrelsen att det är motiverat att behålla förslaget om den ordinarie utdelningen, men att dra tillbaka förslaget om en extra utdelning.

 

Ursprungliga förslaget till utdelning

För helåret 2019 föreslår styrelsen att den ordinarie utdelningen blir 5,50 kronor per aktie, jämfört med 5,00 kronor per aktie föregående år. Därutöver föreslår styrelsen en extra utdelning om 7,50 kronor per aktie för 2019, jämfört med 5,00 kronor per aktie föregående år.


Finansiell strategi – balanserar god avkastning och finansiell stabilitet.

Syftet med Volvos långsiktiga finansiella strategi är att säkerställa att koncernens resurser används på bästa sätt för att både ge aktieägarna god avkastning och långivarna finansiell stabilitet.

Volvos mål är en stark och stabil finansiell position

En långsiktig konkurrenskraftig marknadsposition kräver tillgänglighet till kapital för att kunna genomföra investeringar. 

Den finansiella strategin säkerställer att koncernens kapital används på bästa sätt genom:

• Att balansera förväntningarna från aktieägarna på god avkastning och långivarnas krav på finansiell stabilitet
• Starka och stabila kreditbetyg
• Diversifierad tillgång till finansiering från kapitalmarknaden
• Marginal i balansräkningen för att kunna hantera en kraftig försämring av konjunkturen
• Finansiering till konkurrenskraftiga villkor för kunderna.

När det gäller målet för kapitalstrukturen så skall den finansiella nettoskuldsättningen för industriverksamheten exklusive pensionsskulder under normala förhållanden ligga under 35% av eget kapital.

Volvo följer noggrant utvecklingen av finansiella nyckeltal för att bekräfta att den finansiella positionen är enligt koncernens policy. De finansiella nyckeltalen inbegriper områden såsom orderingång samt operationell och finansiell utveckling.

Volvo eftersträvar starka, stabila kreditbetyg

Volvokoncernen har löpande möten med kreditvärderingsinstituten Moody’s och Standard & Poor’s (S&P) för att informera om bolagets utveckling. Detta bidrar till institutens förmåga att rätt bedöma koncernens framtida förmåga att återbetala lån. En hög långsiktig kreditvärdering ger tillgång till fler finansieringskällor och lägre upplåningskostnader.

Finansiering

Volvo arbetar aktivt för en god balans mellan kort och lång upplåning, samt upplåningsberedskap i form av kreditfaciliteter, för att tillgodose Volvokoncernens långsiktiga finansieringsbehov.

Utdelningshistorik

År Kontantutdelning, kr Extra Kontantutdelning, kr Total Kontantutdelning, kr
2018 5,00 5,00 10,00
2017 4,25    
2016 3,25    
2015 3,00    
2014 3,00    
2013 3,00    
2012 3,00    
2011 3,00    
2010 2,50    
2009 0    
2008 2,00    
2007 5,50    
2006 5,00 5,00 10,00
2005 3,35    
2004 2,50