Information om ägande

De största aktieägarna i AB Volvo är listade nedan. Tabellen uppdateras kvartalsvis. 

Du kan också hitta:

  • Aktiefördelning
  • Data per aktie
  • Övriga aktiedata
Statistik för Volvoaktien

Aktiefördelning, 31 december 20191

  Antal aktieägare Röstandel, % Kapitalandel, %*
1–1.000 aktier 202,828 2.7 2.5
1.001–10.000 aktier 43,814 5.3 5.7
10.001–100.000 aktier 3,539 3.1 4.1
100,001- 616 88.9 87.7
Totalt 250,798 100.0 100.0

1 Baserat på samtliga registrerade aktier.

AB Volvo ägde 4,5% av bolagets egna aktier den 31 december 2019.

Data per aktie (justerat för emissioner och split)1

  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Resultat, kr1 17.64 12.25 10.08 6.47 7.42 1.03 1.77 5.44 8.75 5.36 -7.26
Kontantutdelning, kr 13.00 10.00 4.258 3.25 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.50 0
Aktiekurs vid årets slut, (B-aktier), kr 156.90 115.95 152.70 106.40 79.10 84.70 84.45 88.80 75.30 118.50 61.45
Direktavkastning, (B-aktier), %2 8.3 8.6 2.8 3.1 3.8 3.5 3.6 3.4 4.0 2.1 -
Effektiv avkastning (B-aktier), %3 47 -21 48 39 -3 4 -2 22 -34 97 43
P/E-tal (kurs/resultat) (B-aktier)4 8.9 9.5 14.8 16.4 10.7 82.2 47.7 16.3 8.6 22.1 neg
EBIT-multipel5 6.1 6.5 9.9 11.7 7.7 26.3 19.6 9.0 5.1 12.0 neg
Utdelningsandel, %6 74 82 41 50 40 291 169 55 34 47 -
Eget kapital, kr7 66 61 52
47 41 39 38 43 42 36 33
Avkastning på eget kapital, % 27.0 21.3 20.5 14.9 18.4 2.8 5.0 12.9 23.1 16.0 neg
  1. Resultat per aktie är beräknat som nettoresultat delat med genomsnittligt antal utestående aktier.
  2. Föreslagen utdelning i kronor per aktie dividerad med börskurs vid årets slut.
  3. Kursförändring under året plus under året föreslagen utdelning dividerad med börskurs vid årets ingång.
  4. Börskurs vid årets slut dividerad med resultat per aktie före utspädning.
  5. Marknadsvärde vid årets slut plus finansiell nettoskuld och innehav utan bestämmande inflytande dividerat med rörelseresultat.
  6. Kontant utdelning dividerad med resultat per aktie före utspädning.
  7. Eget kapital för aktieägare i AB Volvo dividerat med antalet utestående aktier vid årets slut.

Övriga aktiedata

  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Antal ägare vid årets slut 250,798 245,663 240,521 237,654 234,989 237,871 246,265 242,482 251,715 240,043 233,311
Antal utestående A-aktier vid årets slut, miljoner 456 457 459 472 485 492 499 526 643 657 657
Antal utestående B-aktier vid årets slut, miljoner 1,577 1,576 1,573 1,560 1,546 1,537 1,530 1,502 1,385 1,371 1,371
Genomsnittligt antal utestående aktier, miljoner 2,033 2,032 2,032 2,031 2,030 2,028 2,028 2,028 2,027 2,027 2,027
Årlig omsättning A-aktier, Stockholm, miljoner 43.8 51.8 46.7 67.2 51.7 86.3 53.0 45.4 130.5 203.2 147.0
Årlig omsättning B-aktier, Stockholm, miljoner 1,146.1 1,293.8 1,341.3 1,667.9 2,052.1 2,068.7 1,878.5 2,081.2 2,944.1 2,272.4 2,713.9