Uppdatering om Volvokoncernens finansiella rapportering 2020

I enlighet med redovisningsstandarden IFRS 5 omklassificerades UD Trucks globala verksamhet den 31 december 2019 som tillgångar och skulder som innehas för försäljning. I och med detta kommer avskrivningarna på dessa materiella och immateriella anläggningstillgångar att upphöra, vilket kommer påverka Volvokoncernens rörelseresultat positivt med cirka 0,9 miljarder kronor på årsbasis. Koncernens kassaflöde påverkas inte. Per den 1 januari 2020 har även en omklassificering i resultaträkningen gjorts för vissa kostnader relaterade till kommersiella kundåtaganden, utan påverkan på Volvokoncernens rörelseresultat.
1860x1050-news-common-volvo-sign

Som en konsekvens av att Volvokoncernen har för avsikt att överföra ägandet av hela UD Trucks globala verksamhet till Isuzu Motors, omklassificerades verksamheten per den 31 december 2019 som tillgångar och skulder som innehas för försäljning. Redovisningsstandarden IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter kräver att avskrivningarna på dessa tillgångar upphör. Den positiva påverkan på koncernens rörelseresultat från de lägre avskrivningarna kommer att rapporteras som en justering och därmed exkluderas från det justerade rörelseresultatet. Vid tidpunkten för överföringen av ägandet kommer den positiva påverkan från de lägre avskrivningarna att räknas av mot reavinsten. För att bibehålla jämförbarheten och redovisa den underliggande lönsamheten i lastbilsverksamheten kommer avskrivningarna att fortsätta som vanligt i segmentet Lastbilar till tidpunkten för överföringen. Således kommer inga justeringar av rörelseresultatet att göras i segmentet Lastbilar. I det rapporterade rörelseresultatet kommer den positiva påverkan rapporteras i Koncernfunktioner och övrigt. 

Därutöver har Volvokoncernen genomfört en redovisningsförändring från den 1 januari 2020 som innebär att vissa kostnader relaterade till kommersiella kundåtaganden framledes kommer att redovisas som försäljningskostnader i stället för som kostnader för sålda produkter. För 2019 har cirka 1,3 miljarder kronor omklassificerats från kostnader för sålda produkter till försäljningskostnader. Förändringen har ingen påverkan på Volvokoncernens rörelseresultat. Omräknade räkenskaper för 2019 finns tillgängliga för nedladdning på www.volvogroup.se

7 april, 2020

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Eliasson, Volvo Group Media Relations, 076 553 72 29

 

För mer information, gå till volvogroup.se/press
Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transportlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina- och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Koncernen har 104 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2019 uppgick nettoförsäljningen till cirka 432 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.
Work with us

Få den senaste först

Prenumerationstjänst

  • Pressreleaser
  • Kvartalsrapporter
  • Årsredovisningar
När du registrerar dig för abonnemanget sparas din e-postadress av Cision för att kunna erbjuda dig tjänsten. Om du vill sluta prenumerationen använd använd länken i slutet av varje pressmeddelande e-post
TACK
Prenumeration aktiverad

Relaterade nyheter

Nytt antal aktier och röster i AB Volvo

Antalet aktier och röster i AB Volvo har förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 835 686 A-aktier till sammanlagt 835 686 B-aktier samt till följd av minskning av bolagets aktiekapital genom indragning av totalt 20 728 135 A-aktier och 74 ...

Volvokoncernen – det andra kvartalet 2020

”Det andra kvartalet 2020 kännetecknades av COVID-19-pandemin och dess negativa effekter på samhället och den ekonomiska utvecklingen. De åtgärder som vidtogs av olika länder för att kontrollera spridningen hade en betydande påverkan på vår ...

Volvokoncernens kapitalmarknadsdag 2020

Volvokoncernen bjuder in institutionella investerare och finansanalytiker till en virtuell kapitalmarknadsdag den 5 november. I en livestreamad sändning kommer Volvokoncernens ledning att presentera koncernens strategiska inriktning som har sitt ...