Uppdatering om Volvokoncernens finansiella rapportering 2020

I enlighet med redovisningsstandarden IFRS 5 omklassificerades UD Trucks globala verksamhet den 31 december 2019 som tillgångar och skulder som innehas för försäljning. I och med detta kommer avskrivningarna på dessa materiella och immateriella anläggningstillgångar att upphöra, vilket kommer påverka Volvokoncernens rörelseresultat positivt med cirka 0,9 miljarder kronor på årsbasis. Koncernens kassaflöde påverkas inte. Per den 1 januari 2020 har även en omklassificering i resultaträkningen gjorts för vissa kostnader relaterade till kommersiella kundåtaganden, utan påverkan på Volvokoncernens rörelseresultat.
1860x1050-news-common-volvo-sign

Som en konsekvens av att Volvokoncernen har för avsikt att överföra ägandet av hela UD Trucks globala verksamhet till Isuzu Motors, omklassificerades verksamheten per den 31 december 2019 som tillgångar och skulder som innehas för försäljning. Redovisningsstandarden IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter kräver att avskrivningarna på dessa tillgångar upphör. Den positiva påverkan på koncernens rörelseresultat från de lägre avskrivningarna kommer att rapporteras som en justering och därmed exkluderas från det justerade rörelseresultatet. Vid tidpunkten för överföringen av ägandet kommer den positiva påverkan från de lägre avskrivningarna att räknas av mot reavinsten. För att bibehålla jämförbarheten och redovisa den underliggande lönsamheten i lastbilsverksamheten kommer avskrivningarna att fortsätta som vanligt i segmentet Lastbilar till tidpunkten för överföringen. Således kommer inga justeringar av rörelseresultatet att göras i segmentet Lastbilar. I det rapporterade rörelseresultatet kommer den positiva påverkan rapporteras i Koncernfunktioner och övrigt. 

Därutöver har Volvokoncernen genomfört en redovisningsförändring från den 1 januari 2020 som innebär att vissa kostnader relaterade till kommersiella kundåtaganden framledes kommer att redovisas som försäljningskostnader i stället för som kostnader för sålda produkter. För 2019 har cirka 1,3 miljarder kronor omklassificerats från kostnader för sålda produkter till försäljningskostnader. Förändringen har ingen påverkan på Volvokoncernens rörelseresultat. Omräknade räkenskaper för 2019 finns tillgängliga för nedladdning på www.volvogroup.se

7 april, 2020

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Eliasson, Volvo Group Media Relations, 076 553 72 29

 

För mer information, gå till volvogroup.se/press
Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transportlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina- och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Koncernen har 104 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2019 uppgick nettoförsäljningen till cirka 432 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.
Work with us

Få den senaste först

Prenumerationstjänst

  • Pressreleaser
  • Kvartalsrapporter
  • Årsredovisningar
När du registrerar dig för abonnemanget sparas din e-postadress av Cision för att kunna erbjuda dig tjänsten. Om du vill sluta prenumerationen använd använd länken i slutet av varje pressmeddelande e-post
TACK
Prenumeration aktiverad

Relaterade nyheter

Volvo Penta lanserar branschens första helt integrerade Assisted Docking System på CES

Ny automatiseringsteknik för Assisted Docking ger kaptenen en helt ny kontroll och innebär ännu ett viktigt steg mot automatiserad tilläggning och ett enklare liv till sjöss....

Nytt antal röster i AB Volvo

Antalet röster i AB Volvo har förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 451 310 A-aktier till sammanlagt 451 310 B-aktier. Omvandlingarna har skett med stöd av den möjlighet för A-aktieägare att begära omvandling av A-aktier till B-aktier ...

Volvokoncernen börjar kundleveranser av helelektriska produkter i Frankrike

Lanseringen av en ny generation nollutsläppsprodukter har lett till att den franska entreprenören Eiffage har fått leveranser av en helelektrisk Volvo FE Electric-lastbil och en ECR25 Electric kompaktgrävmaskin - och blir därmed den första mottagaren ...