Volvokoncernen – det fjärde kvartalet och helåret 2019

”2019 var ännu ett bra år för Volvokoncernen. Vi ökade nettoomsättningen med 11% till 432 miljarder kronor och förbättrade vårt justerade rörelseresultat till 47,9 miljarder kronor (40,7) med en marginal på 11,1% (10,4). Under året fortsatte vi också att stärka vår finansiella ställning. Med ett operativt kassaflöde på 38,3 miljarder kronor avslutade vi året med en nettokassa på 62,6 miljarder kronor i Industriverksamheten, exklusive pensions- och leasingskulder. Vår förbättrade lönsamhet och starka finansiella ställning gör det möjligt för oss att både investera i vår framtid och återföra kapital till våra aktieägare”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.

1860x1050-interim-report-2019-q4

DET FJÄRDE KVARTALET 2019
•    I Q4 2019 uppgick nettoomsättningen till 105,4 miljarder kronor (105,8). Justerat för valutakursförändringar sjönk nettoomsättningen med 5%.
•    Det justerade rörelseresultatet uppgick till 9.223 Mkr (10.597), motsvarande en rörelsemarginal på 8,8% (10,0).
•    Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 9.379 Mkr (3.597).
•    Förändrade valutakurser hade en positiv påverkan på rörelseresultatet om 763 Mkr.
•    Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 3,27 kronor (1,26).
•    Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten uppgick till 19.856 Mkr (15.471).
•    Volvokoncernen och Isuzu Motors avser att bilda strategisk allians.

HELÅRET 2019
•    För helåret 2019 ökade nettoomsättningen med 11% till 432,0 miljarder kronor (390,8).
•    Det justerade rörelseresultatet uppgick till 47.910 Mkr (40.660), motsvarande en rörelsemarginal på 11,1% (10,4).
•    Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 49.531 Mkr (34.478).
•    Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 17,64 kronor (12,24).
•    Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten uppgick till 38.309 Mkr (26.597).
•    Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 5,50 kronor (5,00) och en extra utdelning om 7,50 kronor per aktie (5,00).


Press- och analytikerkonferens. En presentation av rapporten kommer att webbsändas kl. 09.00 följt av en frågestund. Mer information under Aktieägare på www.volvokoncernen.se 


Denna information är sådan information som AB Volvo (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 07.20 den 30 januari 2020.


30 januari, 2020

Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790
Investor Relations
405 08 Göteborg
Tel 031-66 00 00
www.volvogroup.com

Kontaktuppgifter Media Relations:
Claes Eliasson 0739-02 39 35
Kontaktuppgifter Investor Relations:
Christer Johansson 0739-02 25 22
Johan Bartler 0739-02 21 93
Anders Christensson 0765-53 59 66

 

För mer information, gå till volvogroup.com/press

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transportlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina- och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Koncernen har 105 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2018 uppgick nettoförsäljningen till cirka 391 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Work with us

Få den senaste först

Prenumerationstjänst

  • Pressreleaser
  • Kvartalsrapporter
  • Årsredovisningar
När du registrerar dig för abonnemanget sparas din e-postadress av Cision för att kunna erbjuda dig tjänsten. Om du vill sluta prenumerationen använd använd länken i slutet av varje pressmeddelande e-post
TACK
Prenumeration aktiverad

Relaterade nyheter

Volvo Penta lanserar branschens första helt integrerade Assisted Docking System på CES

Ny automatiseringsteknik för Assisted Docking ger kaptenen en helt ny kontroll och innebär ännu ett viktigt steg mot automatiserad tilläggning och ett enklare liv till sjöss....

Nytt antal röster i AB Volvo

Antalet röster i AB Volvo har förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 451 310 A-aktier till sammanlagt 451 310 B-aktier. Omvandlingarna har skett med stöd av den möjlighet för A-aktieägare att begära omvandling av A-aktier till B-aktier ...

Volvokoncernen börjar kundleveranser av helelektriska produkter i Frankrike

Lanseringen av en ny generation nollutsläppsprodukter har lett till att den franska entreprenören Eiffage har fått leveranser av en helelektrisk Volvo FE Electric-lastbil och en ECR25 Electric kompaktgrävmaskin - och blir därmed den första mottagaren ...